Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Op alle opdrachten van Haarscherp fotografie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Met het accepteren van een offerte gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Opdracht

Haarscherp fotografie maakt naar eigen technisch en creatief inzicht de foto’s en houd hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de klant. Haarscherp fotografie beoordeeld welke foto's zijn gelukt en verstuurd kunnen worden naar de klant

Auteursrecht 

Alle auteursrechten voortvloeiende uit tijdens een opdracht gemaakte foto's berusten bij Haarscherp fotografie.

Persoonlijkheidsrecht

Haarscherp fotografie behoud het persoonlijkheidsrecht op alle gemaakte foto’s.

Betaling

Haarscherp fotografie zal een factuur naar de opdrachtnemer versturen voor het uitvoeren van de opdracht. De klant dient deze factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.

Levering

Haarscherp Fotografie verstuurd zo snel mogelijk alle gelukte foto's. De klant mag 25 foto's naar uitkiezen. Indien de klant meer foto's wenst, kan dit tegen extra betaling. Voorwaarde voor het versturen van de 25 (of meer) foto's is dat de factuur, verzonden ten behoeve van de opdracht, is voldaan. Indien de betreffende factuur niet is voldaan, zal Haarscherp fotografie de foto's ter beschikking stellen op het moment dat de factuur alsnog is voldaan.

Annulering opdracht

Als de opdrachtgever de opdracht langer dan 24 uur van tevoren afzegt wegens ziekte, dan kan de opdracht maximaal één keer worden verzet. Als de opdracht binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt er 50% van de prijs voor de opdracht gerekend.
 
Wanneer Haarscherp fotografie om onverzienbare omstandigheden niet kan komen op de afgesproken datum, dan wordt de opdracht verplaatst naar een andere datum.
 
Indien het regent of onweert vlak voor de opdracht op buitenlocatie, dan wordt de opdracht verplaatst naar een andere datum. 

Social media

Het is Haarscherp fotografie toegestaan om de foto's die gemaakt zijn tijdens de opdracht te publiceren op social media. Indien de klant hiertegen bezwaar heeft, dan kan dit voor de aanvang van de opdracht via de mail worden aangegeven. Haarscherp fotografie zal de foto's alsdan niet publiceren op social media. 

Aansprakelijkheid

Haarscherp fotografie is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of verwijtbaar handelen aan de zijde van Haarscherp fotografie.

Haarscherp fotografie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst.

Klachten

Klachten aangaande de opdracht dienen binnen zeven dagen na het ontvangst van de foto's te worden ingediend. Een klacht kan per mail of telefonisch worden doorgegeven aan Haarscherp fotografie.

Algemene bepalingen

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Haarscherp fotografie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.